Laag 1

Onderstaande tekst geeft zo goed mogelijk weer hoe de pensioenregeling van Pensioenfonds NEG Nederland i.l. er in het kort uitziet. Kijk voor de door het bestuur vastgestelde tekst bij Documenten/Pensioen 1-2-3 Laag 1.

1. Wat krijgt u in uw pensioenregeling?

Ouderdomspensioen

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 67 jaar wordt.

 

Partnerpensioen en wezenpensioen

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer of een evenredig lagere premie. Daarnaast is een excedent arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd.

 

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar pensioenreglement

 

2. Wat krijgt u niet in uw pensioenregeling?

Dit onderdeel is niet van toepassing op uw pensioenregeling. U bouwt namelijk een ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen op. Ook is er mogelijk een arbeidsongeschiktheidspensioen voor als u arbeidsongeschikt wordt.

3. Hoe bouwt u pensioen op?

Drie soorten pensioen
U bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als
    u in Nederland woont of werkt. Op www.svb.nl
    leest u meer over de AOW.

B. Pensioen bij Pensioenfonds NEG Nederland i.l..

    U bouwt dit pensioen op via uw werkgever.

    Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.

C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een
    lijfrente of banksparen.


Middelloonregeling

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

 

Opbouwpercentage

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto loon. Over EUR 15.519 bouwt u in 2020 geen pensioen op. Dit ‘drempelbedrag’ is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het bruto loon min het drempelbedrag bouwt u in 2020 1,75% aan pensioen op.

 

De premie

U draagt niet bij voor uw pensioenregeling. De kosten voor de pensioenregeling worden volledig gedragen door de werkgever.

 

 

4. Welke keuzes heeft u zelf?

Waardeoverdracht

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

 

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de pensioenvergelijker.

 

Ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op het moment dat u uit dienst gaat of op het moment dat u met pensioen gaat.

Partnerpensioen omruilen voor ouderdoms-pensioen

Wilt u het partnerpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor u zelf? Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat.
Minder werken

Wilt u geleidelijk minder gaan werken? Dan kunt u ervoor kiezen een deel van uw pensioen alvast in te laten gaan. Dit moet u tenminste 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

 

Eerder stoppen of langer doorwerken

Wilt u eerder met pensioen gaan dan de vastgestelde pensioenleeftijd? Dit moet u tenminste 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

 

Beginnen met een hoger of lager pensioen

Wilt u beginnen met een hoger of juist lager pensioen? Die keuze kunt u maken op het moment dat u met pensioen gaat.

5. Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Pensioenfonds NEG Nederland i.l. heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:
- Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.

- Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen
   te kunnen uitbetalen.

- De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

 

Klik door naar Over het fonds/financiële situatie voor onze financiële situatie en onze beleidsdekkingsgraad.

 

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd:

 

            Indexatie                Stijging van de prijzen

2019       0,00%                               2,84%

2018       0,00%                               2,10%

2017       0,00%                               1,30%

 

Omdat we een tekort hebben, geldt voor ons een herstelplan met de volgende maatregelen:

- Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de prijzen.

- In het uiterste geval verlagen we uw pensioen.

6. Welke kosten maken wij?

Pensioenfonds NEG Nederland i.l. maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

- Kosten voor de administratie.

- Kosten om het vermogen te beheren.

 

7. Wanneer moet u in actie komen?

Als u verandert van baan

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

 

Als u arbeidsongeschikt wordt

 

 

 

Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen

 

 

Als u gaat scheiden, uw geregistreerd partnerschap beëindigt of niet meer samenwoont

 

 

 

Als u werkloos wordt

 

 

 

Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden. Zie onder ‘Welke keuzes heeft u zelf? ‘.

 

 

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Als u verhuist

Als u verhuist naar het buitenland.

 

Stichting Pensioenfonds NEG Nederland i.l.

Pensioenuitvoering door:

Appel Pensioen

Postbus 30396

1303 AJ Almere

Telefoonnummer

085 - 210 40 93

 

E-mailadres

rahma.cherrat@appelpensioen.nl

Copyright @ Pensioenfonds NEG i.l.