Laag 2

Onderstaande tekst geeft zo goed mogelijk weer hoe de pensioenregeling van het Pensioenfonds NEG Nederland i.l. eruitziet.

Kijk voor de door het bestuur vastgestelde tekst bij Documenten/Pensioen 1-2-3 Laag 2.

1. Wat krijgt u in uw pensioenregeling?

Ouderdomspensioen

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds NEG Nederland i.l. en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 67 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

 

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Stichting Pensioenfonds NEG Nederland i.l. is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw 67e jaar maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op  www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over

een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het brutoloon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,75% aan ouderdomspensioen op.

 

Stel: u verdient € 25.000 per jaar. De franchise is € 15.519. U bouwt in dat jaar 1,75% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 9.481. Dat is € 165,92 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

 

Partnerpensioen en wezenpensioen

Bij Stichting Pensioenfonds NEG Nederland i.l. is er voor uw partner een partnerpensioen verzekerd en voor uw kinderen wezenpensioen. Het partnerpensioen wordt als u overlijdt aan uw partner uitbetaald zolang uw partner leeft. Het wezenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en tot het kind 18 jaar wordt. Als uw kind studeert wordt het wezenpensioen tot 27 jaar uitbetaald. Als u voor de pensioendatum overlijdt en u bent op dat moment in dienst bij EGFN dan wordt het partnerpensioen vastgesteld op basis van het ouderdomspensioen dat u op de pensioendatum zou hebben opgebouwd als u tot de pensioendatum zou hebben deelgenomen. U kunt daarover meer lezen in het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds NEG Nederland i.l.. Klik door naar pensioenreglement voor meer informatie over dit onderwerp. De hoogte van het pensioen voor uw partner en uw kinderen bij uw overlijden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de

ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.


Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioen- opbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Ook kunt u recht hebben op een excedent arbeids- ongeschiktheidspensioen. Deze premievrije pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidspensioen zijn afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Klik door naar pensioenreglement voor meer informatie over dit onderwerp.

 

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar pensioenreglement.

 

 

2. Wat krijgt u niet in uw pensioenregeling?

Dit onderdeel is niet van toepassing op uw pensioenregeling. U bouwt namelijk een ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen op. Ook is er mogelijk een arbeidsongeschiktheidspensioen voor als u arbeidsongeschikt wordt.

3. Hoe bouwt u pensioen op?

AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt in 50 jaar AOW op. U bouwt alleen AOW op als u in Nederland woont en/of werkt. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Informatie over de AOW en uw AOW-leeftijd vindt u op www.svb.nl.

 

Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

 

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt

Hoeveel pensioen u opbouwt via de regeling van uw werkgever, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit krijft u ieder jaar van ons. Wilt u een overzicht van de pensioenen die u bij andere werkgevers heeft opgebouwd? Kijk dan op  www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt

U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. Er zijn verschillende manieren om uw pensioen aan te vullen. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten. Of u dat nodig vindt, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud www.nibud.nl.

 

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u met pensioen gaat. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’.

 

Over uw bruto loon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,75% aan pensioen op. Het totale pensioen dat u zo  opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit  pensioenbedrag elke maand zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

 

Opbouwpercentage

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het  brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het brutoloon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,75% aan ouderdomspensioen op.

 

Stel: u verdient € 25.000 per jaar. De franchise is € 15.519. U bouwt in dat jaar 1,75% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 9.481. Dat is € 165,92 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

Uw werkgever betaalt voor uw pensioen

U draagt niet bij voor uw pensioenregeling. De kosten voor de pensioenregeling worden volledig gedragen door de werkgever.

4. Welke keuzes heeft u zelf?

Waardeoverdracht

Verandert u van baan en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling? De hoogte van uw opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 497,27 per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds NEG Nederland i.l. staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Uw financieel adviseur helpt u graag.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 497,27 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar dan zorgt Stichting Pensioenfonds NEG Nederland i.l. er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Stichting Pensioenfonds NEG Nederland i.l. checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds NEG Nederland i.l..

 

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen lager dan € 2,- per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

 

Wilt u uw pensioenregelingen vergelijken? Klik door naar de pensioenvergelijker.

 

 

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Als u met pensioen gaat en er is geen of te weinig partnerpensioen voor uw partner wanneer u overlijdt, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner krijgt dan wel een hoger pensioen van Pensioenfonds NEG i.l. als u komt te overlijden nadat u met pensioen bent gegaan.

 

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Klik door naar pensioenreglement voor meer informatie over dit onderwerp.

 

Partnerpensioen omruilen voor ouderdomspensioen

Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien heeft u geen partner (meer).

 

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u wél een partner heeft moet hij/zij het wel eens zijn met de keuze. Klik door naar pensioenreglement voor meer informatie over dit onderwerp.

 

Deeltijdpensioen

Wilt u geleidelijk minder gaan werken? Dan kunt u ervoor kiezen een deel van uw pensioen alvast in te laten gaan. Dit moet u tenminste 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

 

Eerder stoppen of langer doorwerken

In plaats van met pensioen te gaan op 67 jaar kunt u er voor kiezen om langer door te werken. Als u dat wilt, kan het uitbetalen van het ouderdomspensioen worden uitgesteld totdat u echt met pensioen gaat. Als u later met pensioen gaat, wordt uw opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd. klik door naar pensioenreglement voor de voorwaarden voor het uitstellen van pensioen in het pensioenreglement.

 

U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op uw 67e. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde ouderdomspensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.

 

Beginnen met een hoger of lager pensioen

U kunt de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

 

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen heeft, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

 

U kunt ook de keuze maken om eerst een paar jaar een lager ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een hoger ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment heeft u bij deze keuze een hoger ouderdomspensioen dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

 

5. Hoe zeker is uw pensioen?

Welke risico’s zijn er?

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort.

 

NEG Pensioenfonds probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. NEG Pensioenfonds moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

 

De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Pensioenfonds NEG i.l. ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

 

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Pensioenfonds NEG Nederland i.l. ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn nog meer risico’s waar Pensioenfonds NEG Nederland i.l. rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Pensioenfonds NEG Nederland i.l. moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Meer informatie over het risicomanagement van Pensioenfonds Nederland i.l. vindt u in het jaarverslag.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid

 

Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkings- graad. De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is onder meer van belang bij besluiten van het bestuur die gaan over de hoogte van de premie en het verlenen van indexatie. Ook is de beleidsdekkingsgraad een belangrijke graadmeter voor de vraag of een pensioenfonds genoodzaakt is de pensioenen te verlagen. Als de beleidsdekkings- graad van het pensioenfonds lager is dan 100%, dan mag het pensioenfonds niet meewerken aan individuele waardeoverdrachten. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over twaalf maanden. Klik door naar Over het fonds/financiële situatie voor onze financiële situatie en onze beleidsdekkingsgraad.

 

Waardevast pensioen

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2020 iets minder kopen dan in 2019. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert Pensioenfonds NEG Nederland i.l. uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat Pensioenfonds NEG Nederland i.l. niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen. De afgelopen jaren heeft Pensioenfonds NEG Nederland i.l. de pensioenen als volgt geïndexeerd:

 

2020

2019

2018        

2017                                 
2016

 

Als er een tekort is

Het kan gebeuren dat Pensioenfonds NEG Nederland i.l. ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. De pensioenuitvoerder heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan Pensioenfonds NEG Nederland i.l. besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen.

In de afgelopen jaren verlaagde Pensioenfonds NEG Nederland i.l. de pensioenen als volgt:

 

 

2020

2019

2018

2017         
2016      

 

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

2,84%

2,08%

1,38%

0,19%
0,71%

Verlaging

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

Indexatie

Stijging van de prijzen

6. Welke kosten maken wij?

Pensioenfonds NEG Nederland i.l. maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

 

Daarnaast zijn er kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

In het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.

7. Wanneer moet u in actie komen?

Als u verandert van pensioenuitvoerder

Als u van baan verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat. De hoogte van uw opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt. Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 497,27 per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds NEG Nederland staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Uw financieel adviseur helpt u graag.

 

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 497,27 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar dan zorgt Stichting Pensioenfonds NEG Nederland i.l. er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Stichting Pensioenfonds NEG Nederland i.l. checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds NEG Nederland i.l..

 

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen lager dan € 2,- per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

 

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

 

Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. U moet dan goed kijken of uw partner bij uw overlijden recht heeft op partnerpensioen. Vindt u dat het partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u iets extra’s regelt.

 

Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract hebben. Een kopie van dat contract moet worden opgestuurd naar uw pensioenuitvoerder. Meer informatie hierover leest u in het pensioenreglement.

 

Als u gaat scheiden, uw partnerschap beëindigt of niet meer samenwoont

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar de pensioenuitvoerder op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken.

 

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

 

Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van beëindiging geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u Pensioenfonds NEG Nederland i.l. wel informeren.

Kijk voor meer informatie op in het pensioenreglement.

 

Let op: ook ongehuwd samenwonenden kunnen recht hebben op partnerpensioen.

 

Als u verhuist naar het buitenland

Meld dit aan uw pensioenuitvoerder en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

 

Als u werkloos wordt

Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen en voor het partnerpensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

 

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

 

Als u vragen heeft

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten. Bel met Rahma Cherrat, telefoon 085 210 40 93 of stuur een email naar rahma.cherrat@appelpensioen.nl.

 

 

Stichting Pensioenfonds NEG Nederland i.l.

Pensioenuitvoering door:

Appel Pensioen

Postbus 30396

1303 AJ Almere

Telefoonnummer

085 - 210 40 93

 

E-mailadres

rahma.cherrat@appelpensioen.nl

Copyright @ Pensioenfonds NEG i.l.